paragraph 386042 960 720Regler For Schæferhundeklubben Kreds 5, Hillerød

§ 1   Udvalg: Bestyrelsen kan når som helst nedsætte de udvalg, der måtte være behov for.Bestyrelsen udpeger kontaktpersoner til: Brugshunderådet (BRK), brugshundeudvalget, formanden, (BHU) og public relations (PRK). Hvis der er en avlsvejleder i kredsen , er denne Avlsrådets kontaktperson (ARK). Hvis der ikke er en avlsvejleder, udpeger bestyrelsen en kontaktperson (ARK). Denne person skal derefter godkendes af Avlsrådet.

§ 1.2.1.  Brugshundeudvalg (BHU). Bestyrelsen udpeger en formand, som selv nedsætter et brugshundeudvalg. Brugshundeudvalget varetager følgende arbejdsopgaver i fællesskab:a) Sikre antallet af trænere er i overensstemmelse med behovene.
b) Sikre uddannelse af nye trænere.
c) Sørge for planlægning af den daglige holdtræningen.
d) Planlægge og afholde brugshunde/færdselsprøver.

§ 2  Indtægter:

§2.1 Gebyrer

§ 2.1.1 Træningsgebyrer: Træningsgebyr fastsættes før hver sæsonstart. Der betales for spor, lydighed og færdselstræning.

1.  Første hund fuldt gebyr - Fra sæsonen 2017 er gebyret kr.1000,00 pr. år. Beløbet opkræves med kr.500,00 ved sæsonstarten i februar & august måned, er du ikke medlem af Schæferhundeklubben kreds 5, koster det kr.100 ekstra pr. sæson.

2.   Efterfølgende hund(e) - halvt gebyr kr. 500,00 pr. år. Beløbet opkræves med kr. 250,00 ved sæsonstart i februar og august måned, er du ikke medlem af Schæferhundeklubben kreds 5, koster det kr.100 ekstra pr. sæson.
Gælder ikke for hundeførere fra andre kredse. Disse betaler fuldt gebyr for hund nr.1, halvt gebyr for hund 2.

3. Fra 2017 er træningsgebyret for C-træning inkluderet i det almindelige træningsgebyr. Dette gælder IKKE onsdagsholdet, som betaler efter aftale. Derudover er deltagelse i C-træning betinget af: - at hundeføreren er medlem af Hovedklubben.
- at hundeføreren deltager fast i lydighedstræningen.

- at hundeføreren deltager regelmæssigt i sportræning. - at BHU eller bestyrelsen, figuranten /erne sammen med trænerne afgør om hunden er egnet til C-træning. - at hundeføreren har bestået en færdselsprøve inden hunden bliver 3 år.

-  En hundefører kan ikke automatisk overføre sin anciennitet på onsdagsholdet til en evt. ny hvalp med mindre er der plads på holdet.  Der skal være mulighed for at nye hundeførere kan deltage på onsdagsholdet.

4. Bestyrelsen, ARK, BRK, PRK, BHU-formanden, trænere samt andre med tillidshverv f. eks. fast køkkentjans eller pladsmand, kan træne/deltage på alle træningshold, hvis de selv er hundefører, til halvt gebyr p.t. 250,00 pr. hund pr. sæson. (gældende fra januar 2015).

Trænerføl og faste medlemmer af et udvalg, kan efter en sæson (½år) også træne jfr. ovenstående regler. 
Træning på Kreds 5 's baner kan kun foregå, hvis der er betalt fuldt træningsgebyr - jfr. ovenstående. 

§ 2.1.3  Diverse: Påbegynder man træningen midt i sæsonen reduceres gebyret. Leje af klubhuset til private formål:
Kreds 5’s medlemmer kan leje klubhuset til private formål, hvis klubhuset er ledigt.
Kreds 5 planlagte arrangementer kan IKKE ændres.
Det koster kr. 300,00 pr. arrangement og klubhuset skal efterlades rengjort og ryddeligt.

§ 2.1.4  Prøvegebyr/tilmeldingsgebyr.
Der skal betales prøvegebyr/tilmeldingsgebyr ved tilmelding.
Tilmeldingen er bindende og gebyret kan ikke forventes retur.
Tilmelding senest 10 dage før arrangementet skal finde sted.

§ 2.3  Nøgler: Kun bestyrelsen, og trænerne kan få udleveret en nøgle, som giver adgang til kredsens klubhus. Alene Bestyrelsen kan udlevere nøgler til særlige formål.
Bestyrelsen kan når som helst og uden begrundelse kræve nøgler retur.

§ 3  Udgifter:

§ 3.1 Møder.
1.  Der kan gives tilskud til møder, aftales med bestyrelsen.
2.  Møder, afholdt i klubhuset, afregnes til faktisk omkostning.
Mødeudgifter kan kun refunderes, hvis bestyrelsen modtager referat af mødet.

§ 3.2 Transportgodtgørelse: Det forudsættes, at hvis flere deltager i samme arrangement, så kører man sammen.
Godtgørelsen udgør 50% af statens grundtakst - kr. 3,53 (2017)
Alternativt 100% dækning af udgifterne til transport med offentlige befordringsmidler.

§ 3.2.1 Ydes til følgende arrangementer:1.  Repræsentantskabsmøde.
2.  Formøde til repræsentantskabsmøde.
3.  Formandsmøde.
4.  ARK-møde.
5.  BRK-møde.
6.  PRK-møde.
g)  Landsdelsmøde.
h)  Avlsvejledermøde. Kreds 5 dækker IKKE udgifter til fortæring eller km. penge, når medlemmerne deltager i diverse arrangementer eller kurser.§

3.3  Kurser: Kurser indenfor Schæferhundeklubben for Danmark.

1.  Kursusudgiften dækkes af Kreds 5, Hillerød, når Bestyrelsen, BHU eller AHU, har indstillet et medlem til kursus. Kursustilmelding aftales med kursisterne og er bindende. Ved afbud efter tilmelding, betaler kursisten kursusgebyret til Kreds 5.

2.  Ønsker andre at deltage i kurser, yder Kreds 5 intet tilskud.  
Kurser udenfor Schæferhundeklubben for Danmark.
1. Bestyrelsen tager stilling i hvert enkelt tilfælde.

§ 3.4 Konkurrencer: 1. Deltagere til holdkonkurrencer udtaget af BHU betales:

1.1  Tilmeldings-/prøvegebyr.
1.2  Fortæring efter nærmere aftale.
1.3  Udtages holdleder, betales også for denne.

2. Deltager til DM betales:

2.1  Tilmeldings-/prøvegebyr.
2.2  Kørselsgodtgørelse udgør 50% af statens grundtakst - kr. 3,53 (2017)
   
§ 3.5 Præmier: 1. Kreds 5, Hillerød giver præmier til følgende kredsarrangementer:

1.1. Hvalpetræf, når den afholdes på vor plads.

1.2. Mix-match i Kreds 5.

1.3. Natøvelse i Kreds 5.

1.4. Kredsmesterskab. I hver kategori er der:

1. plads: Pokalerne vindes til ejendom.
2. & 3. plads: Pokalerne vindes til ejendom.

1. 1 Der er bånd/medalje til alle førstegangsprøver.
 
2   Kreds 5, Hillerød kan give præmier til følgende øvrige arrangementer:

2.1 HAS med kr. 300,00

2.2 IPO DM med kr. 300,00

2.3 SPH DM med kr. 200,00

2.4 Andre arrangementer. Bestyrelsen tager stilling i hvert enkelt tilfælde. Præmiebeløbet varierer fra arrangement til arrangement. Tilsagn skal gives hurtigt, at vi kan være sikre på omtale som præmiegiver.

§ 4 Ordensregler:

4.1 Har et medlem ved ord eller gerning modarbejdet Schæferklubben eller Kredsens interesser, kan der træffes disciplinære foranstaltninger overfor det pågældende medlem. Kredsbestyrelsen kan udøve følgende disciplinære foranstaltninger:

1. Tildelelse af misbilligelse eller advarsel jf. hovedforeningens vedtægter §32a. Misbilligelsen eller advarslen skal foretages skriftligt og indberettes til Hovedbestyrelsen.

2. Indstilling til Hovedbestyrelsen at medlemmet tildeles en tidsbegrænset karantæne fra kredsens aktiviteter med en varighed af max. 1 år. Jf. hovedforeningens vedtægter § 32b.
Samtidig med indstillingen til Hovedbestyrelsen skal fremsendes kopi af indstillingen til det pågældende medlem. Indtil Hovedbestyrelsens afgørelse foreligger gælder en midlertidig karantæne for medlemmet.

4.2
Kreds5 kan kun behandle klager, som omhandler hændelser med personer, eller hunde, der har relation til Kreds5 aktiviteter.
Enhver klage over et medlem af kreds5 skal være skriftligt begrundet, og med personlig underskrift.  Klagen sendes /afleveres til bestyrelsen.

§ 5. Rygepolitik i Kreds 5
Der er rygeforbud i klubhuset.
Rygning i pauserne foregår udenfor. 
  
Regler for konkurrencer i Kreds 5, Hillerød
Årets hund Kennel AROLA (stiftet 01.01.1992)

Formål:
Det højeste mål for enhver hundeejer er selvfølgelig ”den hele hund”. Men hvis vi kun laver en konkurrence for ”de hele hunde” i kredsen, ville vi få en kamp mellem ganske få hunde, idet kun få hunde besidder både formidable brugsegenskaber og den smukke kynologi. Da vi samtidig ønsker en konkurrence, hvor alle hunde kan deltage og hvorved vi kan forøge aktivitetsniveauet i kredsen, er en ”tredeling” den logiske løsning.

1. Årets Brugshund: Der konkurreres udelukkende på brugsegenskaber
2. Årets Udstillingshund: Der konkurreres udelukkende på kynologiske egenskaber.
3. Årets Hund: Der konkurreres både på kynologi og brugsegenskaber.

Præmier:                           

Der er vandrepokal til 1. pladsen i hver kategori samt erindringspokal. Vandrepokalen kan ikke vindes til ejendom.        

Betingelser for deltagelse i konkurrencen:1. Det er en betingelse for at deltage, at hundeejeren er medlem af Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 5.
2. Det er kun points optjent, mens hundeejeren er medlem i Kreds 5, der tæller med i konkurrencen.
3. Årets hund skal have opnået mindst 10 point i hver kategori (1 og 2).
4. Kun prøver, der er bestået, i Danmark eller udlandet, tæller med i konkurrencen.
5. For at blive vinder af Årets brugshund og Årets hund skal hunden have bestået mindst én  BHP1/IPO1-prøve.Den samme hund kan deltage i en, to eller alle tre konkurrencer. Det vælger man selv. Således kan den samme hund godt vinde alle tre kategorier. Ved pointlighed går yngre hunde frem for ældre. Ved point og alderslighed deles placeringen.

Betingelser for indberetning af resultater:

1. Indberetning skal ske til tavleføreren (fremgår af tavlen).
2. Indberetning kan ske på de kort, der sidder på tavlen i klubhuset. Indberetning kan også ske ved en kopi af hundens resultathæfte.
3. Indberetning skal ske  senest 14 dage efter prøven/skuet/DKK udstillingen har været afholdt.
4. Indberetningen er dit eget ansvar. Der foretages ingen automatisk registrering/indberetning af resultater af prøver/skuer afholdt i kredsen eller andre steder. Det samme gælder for deltagelse i en DKK-udstilling

Reglerne for kredsmesterskabet Kreds 5

Formål: At lave et arrangement, der kan fremme sammenholdet i klubben, samtidig med at vi forsøger at motivere og ”træne” medlemmerne til at deltage i konkurrencer.

Hvornår: Dagen er normalt i november måned.
Tilmelding: Senest én uge før dagen. Se kalenderen.

Betingelser:Alle kan deltage, når blot man er tilmeldt Hovedklubben og Kreds 5, (for at deltage i begynder B-mesterskabet/prøven, skal man blot være tilmeldt Kreds5).
Ved tilmeldingen skal man oplyse hvilket niveau og hvilken disciplin/er, man stiller op i. Der kan aflægges prøve på dagen i henhold til prøveprogrammet.

Mesterskabet:Afholdes i :  

Begynder: Spor, (A). Lydighed, (B),  forsvarsarbejde (C), hver for sig.
 
Brugshunde: Spor, (A). Lydighed, (B). forsvarsarbejde, (C), hver for sig. Mesterskabet aflægges på det niveau man er nået til, eller nærmeste højere niveau.
Der konkurreres på tværs af prøveniveau og den hund med højeste antal points vinder mesterskabet  i pågældende disciplin, samme hund kan vinde mere end et mesterskab.
I tilfælde af pointlighed vinder hunden i den laveste klasse. (eks. SL1 med 97 points i A vinder over IPO3 med 90 points i A)
I tilfælde af pointlighed i samme klasse vinder yngste hund.
Mesterskabsresultater kan ikke føres i resultathæftet.

Prøven: Ønsker man samtidig at aflægge en fuld prøve, jf. prøveprogrammet, skal resultathæftet afleveres til prøvelederen straks man møder på dagen og pågældende

SKAL betale prøvegebyr jf. gældende bestemmelser. Betingelser for indberetning af resultater: Skal ske til Webmasteren

2. Indberetning kan ske på de kort, der sidder på tavlen i klubhuset. Indberetning kan også ske ved en kopi af hundens resultathæfte.
3. Indberetning skal ske  senest 14 dage efter prøven har været afholdt.Indberetningen er dit eget ansvar. Der foretages ingen automatisk registrering/indberetning af resultater af prøver/skuer afholdt i kredsen eller andre steder.